Opdracht (2523) Procesleider Beheerdersoordeel en Gebiedeninput
 Terug naar overzicht

Sluitingsdatum
28-05-2018
Status
gesloten

Contact gegevens
Naam
Inloggen om deze gegevens te bekijken
E-mailadres
Inloggen om deze gegevens te bekijken
Telefoonnummer
Inloggen om deze gegevens te bekijken
Functieprofiel
Functie
Procesleider Beheerdersoordeel en Gebiedeninput
Standplaats
Amsterdam
Provincie
Noord-Holland
Vakgebied
Werktuigbouw, Vastgoed
Naam opdrachtgever
Inloggen om deze gegevens te bekijken
Type organisatie


Uren per week
28
Startdatum opdracht
01-06-2018
Einddatum opdracht

Opdrachtomschrijving

Programma implementatie assetmanagement / programmeren assets
Vanuit het gemeentebrede programma Implementatie Assetmanagement Amsterdam wordt gewerkt aan de kaders en de implementatie om te komen tot één uniforme systematiek van beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Amsterdam. Dit gebeurt in de processen van beleid en kaders, gegevensbeheer, monitoren en inspecteren, programmeren en uitvoering. De stadsbrede programmering van het beheer en onderhoud van openbare ruimte bestaat uit drie onderdelen: uniforme instandhoudingsplannen gebaseerd op stedelijk beleid en kaders (o.a. het beleidskader 1Amsterdam Heel & Schoon, zie www.amsterdam.nl), het beheerdersoordeel en de gebiedeninput en een stedelijke afweging voor de nodige onderhoudsactiviteiten en projecten voor de komende vier jaar. Deze productuitvraag gaat over het onderdeel beheerdersoordeel en gebiedeninput.
 
Toelichting op het beheerdersoordeel en gebiedeninput
Het beheerdersoordeel en de gebiedeninput vormt de schakel tussen de instandhoudingsplannen en de concrete beheerinspanning die we gaan leveren aan onderhoudsactiviteiten en projecten. Dit proces geeft invulling aan gebiedsgericht werken en het raakvlak met assetmanagement. De technische opgave wordt gecombineerd met de gebiedsopgave, waardoor we in het beheer van de openbare ruimte beter aansluiten bij  het veranderend gebruik en ook beter past bij de beleving van bewoners, bezoekers en ondernemers.
 
Concreet worden de maatregelen voor instandhouding (dagelijks onderhoud,  vervanging, groot onderhoud) en (potentiele) maatregelen voor herinrichting geïdentificeerd, met elkaar geoptimaliseerd en gerangschikt op de bijdrage aan de beleidsdoelstellingen. Dit proces levert de voorgestelde programma's voor instandhouding (dagelijks onderhoud, -incl. cyclisch onderhoud-, vervanging en groot onderhoud) en input voor het meerjareninvesteringsprogramma (MIP).
Het beheerdersoordeel en gebiedeninput bestaat uit vier onderdelen: 
 

 1. Operationeel beheerdersoordeel. Hierin worden de concept maatregelen die voortvloeien uit de inspecties beoordeeld door beheerders met historische - en technische inzichten alsmede kennis van het gebied.
 2. Clusteren en prioriteren op basis van tactische gebiedsinformatie - buurtniveau. Per buurt worden speerpunten voor het beheer geformuleerd op basis van analyses van meldingen openbare ruimte en trends ten aanzien van beleving en gebruik.
 3. Ranking op basis van waarden - stadsdeel/ hoofdnetniveau. Geclusterde maatregelen worden afgewogen tegen waarden zoals bepaald in de kaders van de gemeente Amsterdam.
 4. Afstemming. Bestuurlijke en/of ambtelijke goedkeuring.

 
Scope van het product
Het product omvat 7 assets, te weten: verhardingen, groen, civiele constructies, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, tunnels en straatmeubilair. Het betreft deze assets op alle hoofdnetten, in alle 22 gebieden in de stad en in het Amsterdamse bos.
Organisatorische scope
Vanaf september 2018 is in Amsterdam het domein van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte anders georganiseerd. Het programmeren van openbare ruimte assets gebeurt vanuit de RVE Verkeer &Openbare ruimte die verantwoordelijk is voor assetmanagement en de uitvoering van groot onderhoud, vervanging en herinrichting in de stad. Hierbij wordt er samengewerkt met de stadsdelen ten aanzien van het gebiedsmanagement en -agenda, RVE Stadswerken die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het dagelijks onderhoud en andere asseteigenaren zoals Waternet en Metro&Tram. V&OR treedt op als regisseur bij de uitvoering van het beheerdersoordeel en de gebiedeninput.
Ontwikkeling 2018
In 2017 en doorlopend in 2018 is een lightversie van het Beheerdersoordeel en de Gebiedeninput uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een stedelijke projectenlijst voor de assets met input van de beheerders  en waar mogelijk van het gebiedsmanagement. Deze projecten zijn uniform onderbouwd op noodzaak en zijn input voor het programma 2019-2022. Voor de cyclus 2020-2023 moeten deze producten verder zijn geoptimaliseerd en geïmplementeerd in de nieuwe setting en rollen van Stadswerken, V&OR+ en de stadsdelen (gebiedsmanagement).
 

Taakomschrijving

Werkzaamheden
Resultaten binnen het product

Ten aanzien van de begrotingscyclus 2019-2022
 

 1. Q2: opstellen geharmoniseerde aanvragen / budgetten voor de begroting 2019-2022

 
Ten aanzien van de  begrotingscyclus 2020-2023
 

 1. Q2 Plan van aanpak beheerdersoordeel & gebiedeninput in nieuwe organisatie
 2. Q3: Optimalisatie van het stedelijk afwegingskader instandhouding
 3. Q3: Oplevering beheerdersoordeel conform afgesproken specificaties
 4. Q4: Opstellen uniforme aanvragen budgettering VJN 2019

 
Bij het uitvoeren van het beheerdersoordeel en de gebiedeninput gelden de volgende aanvullende kwaliteitseisen:
 

 • De dialoog, wijze van afstemming met andere asseteigenaren en Stadswerken is vormgegeven
 • De inspectiegegevens en daar uit volgende conceptmaatregelpakketten zijn maximaal benut
 • De gebruiks-, belevings- en waarderingsgegevens zijn geïntegreerd.

 
Ten aanzien van rapportage & besluitvorming

 1. Voorbereiden besluiten in MT's
 2. Bijdrage bestuurlijke rapportage voorjaarsnota 2019
 3. Periodieke rapportage aan het programmateam

 
Kennisoverdracht
In verband met de nieuwe organisatie van V&OR (stedelijk assetmanagement en uitvoering projecten) wordt gevraagd de opgedane kennis van programmeren en in het bijzonder het beheerdersoordeel en de gebiedeninput over te brengen en te borgen in de nieuwe organisatie(s).

CV eisen

Minimaal HBO werk- en denkniveau.

Aantoonbare ervaring met beleidsmatig schrijven (i.v.m. korte en bondige rapportages).

Aantoonbare kennis van beheer openbare ruimte, verkregen uit ervaring.

Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 10 jaar) als project- of procesleider binnen beheer openbare ruimte en/of assetmanagement.

Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met projectmatig werken bij lokale en/of regionale overheden op het gebied van assetmanagement

 

Locatie: Amsterdam

Start: 1-6-2018

Uren per week: 28

Duur: t/m 31-12-2018 m.o.o.v.

Graag reageren voor 28-5-2018 met cv (Word formaat en in het Nederlands, max 5 pag. en 2 ref.) waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie verwerkt in het cv waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.

Tevens dient uw reactie voorzien te zijn van:

Beschikbaarheidsdatum

Aantal uren per week

Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten

Vakantie plannen

CV wensen

×

Contact

Heb je een vraag? Stel hem hieronder

×

Wachtwoord vergeten?

Indien u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u hieronder uw email adres invullen. Na het klikken op de knop 'Verstuur' ontvangt u per e-mail een nieuw wachtwoord.

×