Opdracht (2524) Projectleider Normkosten
 Terug naar overzicht

Sluitingsdatum
28-05-2018
Status
gesloten

Contact gegevens
Naam
Inloggen om deze gegevens te bekijken
E-mailadres
Inloggen om deze gegevens te bekijken
Telefoonnummer
Inloggen om deze gegevens te bekijken
Functieprofiel
Functie
Projectleider Normkosten
Standplaats
Amsterdam
Provincie
Noord-Holland
Vakgebied
Vastgoed
Naam opdrachtgever
Inloggen om deze gegevens te bekijken
Type organisatie


Uren per week
28
Startdatum opdracht
01-06-2018
Einddatum opdracht

Opdrachtomschrijving

Functieomschrijving
Programma implementatie assetmanagement / programmeren assets

Vanuit het gemeentebrede programma Implementatie Assetmanagement Amsterdam wordt gewerkt aan de kaders en de implementatie om te komen tot één uniforme systematiek van beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Amsterdam. Dit gebeurt in de processen van beleid en kaders, gegevensbeheer, monitoren en inspecteren, programmeren en uitvoering. De stadsbrede programmering van het beheer en onderhoud van openbare ruimte bestaat uit onder andere uniforme instandhoudingsplannen gebaseerd op beleid en kaders (o.a. het beleidskader 1Amsterdam Heel & Schoon, zie www.amsterdam.nl), inspectiegegevens en genormeerde kosten. Deze productuitvraag gaat over het onderdeel genormeerde kosten.
 
Scope van het product
Het product omvat 7 assets, te weten: verhardingen, groen, civiele constructies, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, tunnels en straatmeubilair. Het betreft deze assets op alle hoofdnetten, in 7 stadsdelen in de stad en in het Amsterdamse bos.
Organisatorische scope
Vanaf 2018 is in Amsterdam het domein van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte gereorganiseerd. Het programmeren van openbare ruimte assets gebeurt vanuit de RVE V&OR die verantwoordelijk is voor assetmanagement en de uitvoering van groot onderhoud, vervanging en herinrichting in de stad. Hierbij wordt er samengewerkt met de stadsdelen ten aanzien van het gebiedsmanagement en de RVE Stadswerken die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het dagelijks onderhoud.
 
Het eigenaarschap van de rapportages per asset is belegd in de lijn onder de verantwoordelijkheid van de assetmanagers. Per asset is een trekker beschikbaar voor het opstellen van de genormeerde kosten. De uniformiteit van de genormeerde kosten, de rapportage op openbare ruimte niveau en de aansluiting daarvan naar stedelijke beleidskaders (o.a. Amsterdam Heel & Schoon, de ramingsystematiek en de Voorjaarsnota ) worden onder verantwoordelijkheid van het programmateam Assetmanagement uitgevoerd.
Ontwikkeling 2018
In 2017 en doorlopend in 2018 is een eerste versie van de normkosten opgeleverd. De volledigheid, de kwaliteit en de verificatie op landelijke standaarden (experts en benchmarks) dient voor het einde van 2018 te zijn afgerond.  

 

Taakomschrijving

Werkzaamheden

Toelichting resultaten genormeerde kosten assets openbare ruimte Amsterdam

 
Ten aanzien van de begrotingscyclus 2020-2023
 
1 Pva Normkosten in areaalbeheersysteem (Q2)
2 Normkosten 2.0: geverifieerd en gebenchmarkt (Q4)
3 Actualisatie onderhoud kapitaalgoederen VJN 2019 (Q4)
 

  1. Pva Normkosten in areaalbeheersysteem

Opstellen en realisatie van de aanpak voor de integratie van de genormeerde kosten in het gemeentebrede areaalbeheersysteem (thans GISIB). Hierbij wordt aangesloten op de vastgestelde decompositie van de assets en de vastgestelde definities van onderhoud (dagelijks, groot onderhoud en vervanging)

 2. Normkosten 2.0: geverifieerd en gebenchmarkt
Opleveren uniforme rapportages voor genormeerde kosten per asset met de volgende deelresultaten:

De genormeerde kosten voor het kwaliteitsniveau Sober

De genormeerde kosten voor het kwaliteitsniveau Verzorgd

Meerjarige analyse van de huidige uitgaven (spend) van beheer en onderhoud

Analyse van de genormeerde kosten ten opzichte van de huidige budgetten

Gespecificeerd op basis van:

Het areaal conform de beschikbare gegevens van Amsterdam

De bouwkosten conform SSK en onderverdeeld in dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging

De frequenties van onderhoud conform kwaliteitstandaarden (CROW/NEN)

Amsterdamse opslagfactoren (drukte en verstedelijking)

De kosten zijn getoetst aan vergelijkbare beheerorganisaties

De aansluiting op landelijke benchmarks is expliciet gemaakt.

 
3 Actualisatie onderhoud kapitaalgoederen VJN 2019 (Q4)
 
Het opleveren van een generieke rapportage voor alle assets op openbare ruimte niveau ten behoeve van de actualisatie van rapportage/ paragraaf kapitaalgoederen en de besluitvormingsscenario's in de begroting 2019-2022 en Voorjaarsnota 2020-2023
 

Gebaseerd op het beleidskader 1 Amsterdam Heel & Schoon

Aangesloten op de Amsterdamse ramingssystematiek voor uitgaven in de openbare ruimte

 
Bij het uitvoeren van de normkosten gelden de volgende aanvullende kwaliteitseisen:
 

De genormeerde kosten en de huidige uitgaven zijn afgestemd met de assetmanagers, financieel adviseurs en specifiek voor de rve Stadswerken afgestemd voor dagelijks onderhoud.

 
Ten aanzien van rapportage & besluitvorming

Voorbereiden besluiten in MT's

Periodieke rapportage aan het programmateam

 
Kennisoverdracht
In verband met de nieuwe organisatie van V&OR (stedelijk assetmanagement en uitvoering projecten) wordt gevraagd de opgedane kennis van de normkosten over te brengen en te borgen in de nieuwe organisatie(s).

CV eisen

In het bezit van een erkende HBO of WO dipoma. 

Aantoonbare kennis van Beheer Openbare Ruimte, Assetmanagement en Financieel beheer.

In de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar ervaring opgedaan als project- of procesleider beheer openbare ruimte en/of assetmanagement.

Aantoonbare werkervaring met beleidsmatig schrijven (i.v.m. korte en bondige rapportages);

Aantoonbare kennis van de kostensystematiek van assetmanagement en van het financieel beheer bij (lokale) overheden.

 

 

Locatie: Amsterdam

Start: z.s.m.

 Uren per week: 28

Duur: t/m 31-12-2018 m.o.o.v.

 

Graag reageren voor 28-5-2018 met cv (Word formaat en in het Nederlands, max 3 pag. en 2 ref.) waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.

Tevens dient uw reactie voorzien te zijn van:

Beschikbaarheidsdatum

Aantal uren per week

Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten

Vakantie plannen

CV wensen

×

Contact

Heb je een vraag? Stel hem hieronder

×

Wachtwoord vergeten?

Indien u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u hieronder uw email adres invullen. Na het klikken op de knop 'Verstuur' ontvangt u per e-mail een nieuw wachtwoord.

×